Resultats esperats

Els resultats esperats relacionats amb les accions de conservació són els següents:

+15 nuclis poblacionals

En espais xarxa Natura 2000 encara ocupats per nàiade allargada (Unio elongatulus), consolidació de 8 nuclis poblacionals (mínim) i recuperació de 15 nous nuclis poblacionals (mínim) que reforcin diferents estructures meta poblacionals en cada conca.

Augment de la producció de juvenils de cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes) al centre de cria en captivitat: 500% (mínim).

500%

Reducció de l'actual taxa de desaparició de nuclis de cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes) a la zona i recuperació de 15 nous nuclis poblacionals (mínim) que reforcin les diferents estructures meta poblacionals en cada conca.

+15 nuclis poblacionals

Obtenció d'un procediment de vigilància i operació contra l'afanomicosi a la zona per a la protecció de les poblacions de cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes).

+100%

Recuperació d'una població de tortuga d'estany (Emys orbicularis) al riu Ter, actualment a prop de l'extinció.

Augment de la producció de juvenils de tortuga d'estany (Emys orbicularis) al centre de cria en captivitat: 100% (mínim).

+12 nuclis poblacionals

Recuperació local de 12 nous nuclis de barb de muntanya (Barbus meridionalis) en trams actualment desocupats per l'espècie.

Augment de la superfície d'ocupació de cargolets (Vertigo moulinsiana i Vertigo angustior) a la zona lacustre de Banyoles, en un 10% i 25% (mínim), respectivament.

+10% +25

Millora de les poblacions fluvials de tortuga de rierol (Mauremys leprosa), tritó verd (Triturus marmoratus), tòtil (Alytes obstetricans), gripau d'esperons (Pelobates cultripes), gripau corredor (Bufo calamita) i reineta (Hyla meridionalis) en el curs baix del riu Ter, en zones de creació de nous microaiguamolls (2 grans trams, mínim: 12 petites llacunes per tram).

Eradicació de cranc americà ratllat (Orconectes limosus) de la zona d’actuació i de la regió.

Evitar la penetració del musclo zebra al llac de Banyoles i a la zona.

Quelonis exòtics -60%

Disminució de la densitat de quelonis exòtics: 60% (mínim) en aiguamolls del riu Ter i al llac de Banyoles.

Peixos exòtics adults -25%

Reducció en la densitat d'adults de peixos exòtics piscívors del llac de Banyoles: 25% (mínim).