Consorci de l’Estany

El Consorci per a l’Espai d’Interès Natural de l’Estany de Banyoles i de Porqueres és una entitat pública de caràcter associatiu i voluntari i de naturalesa administrativa.

El Consorci de l’Estany té per objecte la preservació i la revalorització del patrimoni natural i cultural i impulsa les funcions econòmiques mediambientals i socials pròpies de l’Espai d’Interès Natural de Banyoles i Porqueres.

L’àmbit d’actuació del Consorci abasta l’àrea delimitada pel Pla d’Espais d’Interès Natural: Subunitats Estany de Banyoles i Clot d’Espolla que corresponen als termes municipals de Banyoles i Porqueres.

WEB: http://www.consorcidelestany.org/

Consorci del Ter

El Consorci del Ter és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia i regida per la Llei d’Administració Pública de Catalunya. Crea i gestiona serveis o activitats d’interès comú, partint sempre de la iniciativa local, a tot el territori del riu Ter a través de quatre àmbits d’actuació: patrimoni natural, patrimoni cultural, promoció econòmica i turisme, i comunicació i sensibilització. El Consorci pretén representar tots els òrgans de l’administració, així com els agents socials, econòmics i polítics de la conca del riu Ter.

El Consorci treballa per mobilitzar els recursos econòmics que permetin executar actuacions en el territori que configura l’àmbit fluvial del riu Ter. L’existència de d’aquest ens supramunicipal és una oportunitat per aconseguir una ordenació global i integral d’aquest riu com a eix vertebrador d’un territori ric i heterogeni.

WEB: http://www.consorcidelter.cat

Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya 

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya inclou la Direcció general de Medi Natural i Biodiversitat que és la unitat ambiental pel territori de Catalunya competent en la planificació i la gestió de la natura i els recursos naturals. En el projecte LIFE Potamo Fauna participen dos serveis d'aquesta unitat que formen part de la Subdirecció general de la Biodiversitat: el Servei de Biodiversitat i Protecció dels Animals i el Servei d'Espais Naturals Protegits. Ambdós serveis tenen una dilatada experiència en projectes europeus de conservació d'espècies amenaçades, actuant com a beneficiaris, socis o cofinançadors. Així mateix, aquesta direcció disposa de les instal·lacions d'un Centre de reproducció del cranc autòcton a la zona de la Garrotxa dins del Parc Natural de la Zona Volcànica.

WEBS:  www20.gencat.cat/portal/site/DAR / http://parcsnaturals.gencat.cat/ca/pn_zona_volcanica_garrotxa/index.html

 

Forestal Catalana

Forestal Catalana, SA és una empresa pública de la Generalitat de Catalunya en forma de societat Mercantil Anònima. Es regeix per la llei 4/1985 de 29 de març de l’Estatut de l’Empresa Pública Catalana pel Reial Decret Legislatiu 1564/1989 de 22 de desembre el que s’aprovà el text refós de la Llei de Societats Anònimes i la resta de disposicions complementàries així com pels seus propis estatuts.

El Consell Executiu va aprovar-hi la constitució i els Estatus Socials en data 19 de desembre de 1987.

Forestal Catalana SA realitza una variada gamma d’actuacions mediambientals, que van des de la gestió forestal, la construcció d’infraestructures, les actuacions de conservació del medi natural, la producció i comercialització de planta destinada principalment a la repoblació forestal, fins la gestió de recursos ramaders, aqüícoles i de fauna, així com estudis i projectes relacionats amb l’expressat anteriorment. El nombre d’obres i treballs realitzats anualment supera els dos centenars.

Per a l'assoliment d'aquests objectius, Forestal Catalana SA disposa d'un equip humà tècnicament qualificat i d'un extens parc de maquinària i de transport forestal, així com de planters, amb una existència superior als dos milions de plantes forestals. L'estructura i l'equip tècnic que la composa fa que Forestal Catalana, SA presenti totes les característiques de servei públic de l'empresa pública, afegit a l'agilitat i creativitat pròpies de l'empresa privada.

WEB: http://forestalcatalana.gencat.cat/ca/

Amics de la Tortuga de l’Albera

L’objectiu del Centre de Reproducció de Tortugues de l’Albera (CRT) és la cria en captivitat de les tortugues per tal de reduir la important mortalitat juvenil que es dóna a la natura, i així disposar d’un nombre important d’individus per tal d’alliberar-los i potenciar les poblacions naturals. Les instal·lacions del CRT permeten l’estudi de la biologia de les tortugues, i d’altra banda caracteritzen l’ecotipus del Pirineu Oriental. El Centre compleix també funcions didàctiques, atraient escoles, famílies, grups i tot tipus de persones, ensenyant-los a entendre i estimar les tortugues i el bosc mediterrani, i a no capturar o molestar aquests animals tan singulars. 

WEB: http://www.tortugues.cat

Universidad del País Vasco (UPV/EHU)

La Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea és fruït d’una llarga filera de temptatives, prodigades al llarg de la història, perquè el País Basc comptés amb una universitat que donés resposta a les múltiples necessitats que afloren en una societat dinàmica i moderna.

Adquireix la seva actual carta de naturalesa el 1980, sobre el precedent de l’antiga Universidad de Bilbao i inspirant-se en la Universidad Vasca de 1936. Adopta un emblema dissenyat per Eduardo Chillida i incorpora al mateix un cèlebre vers d’Iparragirre-Eman ta zalab zazu- que aludeix a la vocació universal de la cultura basca. Avui la UPV/EHU mostra una realitat pujant. Composta per més de 50.000 persones,  és responsable del 70% de la investigació que es desenvolupa a Euskadi i ha generat ja un quart de milió de titulats en les més diverses àrees del saber.

Distribuïda en tres campus -un per cada un dels territoris històrics de l'actual Comunitat Autònoma Basca- que agrupen a 32 facultats i escoles, la UPV/EHU realitza una contribució decisiva a la realitat del País Basc, fins al punt de que aquest seria avui inconcebible sense l'aportació diària d'aquesta institució i sense el ric i intens debat intel·lectual que es genera al seu voltant.

WEB: http://www.ehu.es/p200-home/es/