Rieres de Xuclà i Riudelleques

Superfície:  51,300 hectàrees

L’espai xarxa Natura 2000 Rieres de Xuclà i Riudellques (ES5120023) és un espai fluvial amb boscos de ribera en bon estat, vernedes i poblacions de barb de muntanya.

La riera de Xuclà i la riera de Rimau formen un conjunt de gran valor que en general presenta un bon estat de conservació. Com a comunitat de bosc de ribera típica d'ambients mediterranis hi trobem els boscos de verns amb ortigia (Lamia-Alnetum glutinosae). Aquest és un bosc de ribera frondós i ombrívol, format per un estrat arbori dominat pel vern i el pollancre. L'estat herbaci està constituït per espècies comunes de boscos de caràcter eurosiberià com l'ortiga (Lamium flexuosum) o la gatassa (Ranunculus ficaria). Els cultius que envolten el riu també són de gran importància ja que permeten crear espais oberts al voltant de les masses forestals properes.

L’àrea de treball del projecte no inclou la totalitat de l’espai LIC, però si una gran part en ser aquest un espai eminentment fluvial. En aquest espai l’àrea del projecte se centra únicament en els rierols i cursos d’aigua, implicant una superfície centrada en l’entorn d’aquests ambients a on viuen les espècies aquàtiques objectiu del projecte.

La importància de les poblacions de les rieres de Xuclà i Riudelleques de les espècies objectiu d’aquest projecte, essencialment Unio elongatulus, Barbus meridionalis i Austropotamobius pallipes és notable, si bé, difícilment quantificable en termes demogràfics.

Nàiade allargada (Unio elongatulus). La seva regressió a les conques internes catalanes ha estat dramàtica. La població d’aquesta espècie existent a les rieres de Xuclà i de Riudelleques constitueix un dels pocs nuclis que es coneixen pel tram mitjà de la conca del riu Ter, juntament amb el riu Brugent i Llémena, i del conjunt de les conques dels nord-est de Catalunya. A les rieres de Xuclà i Riudelleques existeix una sola localitat d’Unio elongatulus, localitzada en un tram de llera homogènia. Dins de la mateixa conca fluvial del riu Ter, és una de les poblacions conegudes amb dades insuficients sobre la seva abundància, estructura poblacional, etc.

S’han planificat actuacions de repoblació amb exemplars criats en captivitat al laboratori de cria de nàiades del Consorci de l’Estany a partir d’exemplars parentals de la mateixa conca fluvial. Com que hi pot haver una certa diferenciació genètica entre conques i subconques, els exemplars utilitzats hauran de procedir de parentals del propi espai dins de la mateixa conca hidrogràfica del Ter. En cada un d’aquests espais s’escolliran entre 2 i 4 sectors a on es portaran a terme reforçaments amb nàiades juvenils i infestacions de peixos salvatges amb nàiades. Aquests sectors s’assignaran a partir d’informació prèviament disponible sobre l’estat general dels cursos fluvials de la zona general de l’àmbit del projecte, i amb el coneixement actual sobre els requeriments de l’espècie, i l’estat de les seves poblacions. S’escolliran trams fluvials amb una morfologia estable del canal fluvial, lleres adequades, bona qualitat de l’aigua, escàs estrès hidrològic no natural, bon estat ecològic general, i presència almenys d’una espècie autòctona de peix hoste, entre altres criteris.

Barb de muntanya (Barbus meridionalis). Aquesta espècie està experimentant un gradual declivi en el conjunt de la seva petita àrea de distribució mundial, ubicada al sud d’Europa. Malgrat que manté encara poblacions estables i/o denses en alguns rius o sectors, ha desaparegut d’amplis sectors, especialment al llarg dels eixos fluvials principals anteriorment ocupats. A la conca de les rieres de Xuclà i de Riudelleques, Barbus meridionalis manté encara poblacions estables si bé es troba globalment en regressió.

Les actuacions de recuperació de Barbus meridionalis a les rieres de Xuclà i Riudelleques depenen de la seva relació amb les accions de recuperació d’Unio elongatulus. Als llocs a on es vulgui repoblar amb juvenils d’Unio elongatulus criats en captivitat, s’estudiarà la composició de peixos, per assegurar la presència de peixos hostes de les nàiades com Barbus meridionalis o Squalius laietanus. En cas de no haver-hi presència d’aquestes espècies, s’executaran repoblacions puntuals de Barbus meridionalis.

Cranc de riu de potes blanques (Austropotamobius pallipes). El Catàleg de fauna amenaçada de Catalunya (pendent d’aprovació) considera l’espècie en perill d’extinció (la seva supervivència a curt termini és poc probable). Actualment de distribució amplia a Catalunya, però molt localitzada sobretot en rierols petits i torrents no alterats. La situació del cranc a les rieres de Xuclà i Riudelleques és delicada amb un únic i petit nucli reproductor. Actualment les poblacions pateixen l’amenaça de l’expansió del cranc de riu americà.

Aquest espai s’ha incorporat al projecte també per conservar poblacions de cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes). Els detalls precisos sobre el procés de reproducció en captivitat d’Austropotamobius pallipes s’establiran en el corresponent protocol, d’acord amb els objectius d’aquest projecte. Un dels condicionants essencials a incorporar en aquest protocol és el manteniment de línies de reproducció independents per a cada zona de procedència dels exemplars parentals. Els reforçaments poblacionals es portaran a terme en sectors adequats dels LIC inclosos en la zona d’actuació del projecte.

Tornar al llistat de Zones d'actuació