ARTICLE / "Accions de conservació desenvolupades sobre les poblacions de Vertigo Moulinsiana i V. Angustior (Gastropoda, Pulmonata, Vertiginidae) a l'espai natural protegit de l’Estany de Banyoles"

Exemplars de V. moulinsiana i V. angustior recol·lectats a l'Estany de Banyoles
17/12/2015

Vertigo moulinsiana i V. angustior són dues espècies del gènere Vertigo presents a la Península Ibèrica i que apareixen recollides en l'annex II de la Directiva 92/43/CEE del Consell de 21 de maig de 1992 relativa a la conservació dels hàbitats naturals i de la fauna i la flora silvestres, més coneguda com "Directiva Hàbitats". Les dues espècies estan, a més, incloses a la Llista d'Espècies Silvestres en règim de protecció especial (LESRPE) d'Espanya (RD 139/2011). Els requisits específics pel que fa a les condicions hidrogeològiques que necessiten i els microhàbitats que ocupen, són rigorosos i diferents per a ambdues espècies. Les dues espècies són molt sensibles als canvis en el drenatge d'aigua i a la pertorbació i fragmentació del seu hàbitat, sent aquestes les principals causes de la significativa disminució de les seves poblacions en les últimes dècades, el que ha conduït a la seva protecció en virtut de l'annex II de la Directiva d'Hàbitats i el Llibre Vermell d’Invertebrats d'Espanya (VERDU & GALANTE, 2009).

Actualment, l'Espai Natural Protegit de l'Estany de Banyoles acull en el seu conjunt els millors nuclis poblacionals coneguts de les espècies V.angustior i V.moulinsiana de la Península Ibèrica. L'any 2010 es va dur a terme un primer estudi, dirigit a aconseguir un coneixement bàsic sobre aquests mol·luscs en l'entorn de l'estany de Banyoles. Tot i que les dades preliminars apunten cap a l'existència de densitats localment notables de V. moulinsiana, i una mica menors per V. angustior, la seva extrema localització i la fragmentació actual de les seves poblacions suggereixen que es troben en un procés de regressió general en aquest entorn. Per això, és obligat ampliar el coneixement que es té de la seva distribució, biologia i comportament a l'Estany de Banyoles, desenvolupant una tasca important de prospeccions i un seguiment en el temps, que permetin adoptar les mesures de gestió oportunes que assegurin la viabilitat i estabilitat d'aquestes poblacions en el futur. En aquest sentit, l'any 2014 es va posar en marxa el projecte "Conservació de fauna fluvial d'interès europeu a la xarxa Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga", [LIFE Potamo Fauna (LIFE12 NAT/ES/001091) (http://www.lifepotamofauna.org)], que té com a finalitat la millora de les poblacions d'espècies amenaçades d'interès europeu dins d'un conjunt de llocs Natura 2000 de les conques dels rius Ter, Fluvià i Muga, vista la necessitat d'aplicació de la Directiva Hàbitats i la Directiva Aus, sent V. moulinsiana i V. angustior objectiu directe d'aquest projecte. L'objectiu concret definit en el projecte LIFE Potamo Fauna respecte a les espècies V. moulinsiana i V. angustior és l'expansió i consolidació de les seves poblacions en l'espai Xarxa Natura 2000 Estany de Banyoles (ES5120008), mitjançant translocacions d'individus vius dins del lloc. Entre les actuacions a desenvolupar dins d'aquest projecte, i de forma prèvia a la realització de les translocacions, es definirà l'estat de conservació de les poblacions d'ambdues espècies a l'entorn del llac. Per això, es determinarà l'àrea d'ocupació i es caracteritzarà l'hàbitat que ocupa cada espècie. Posteriorment, es verificaran les zones on es troben les poblacions més nombroses des de les que es duran a terme les translocacions cap a diferents zones humides i llacunes temporals mediterrànies de recent recuperació: 1.-Els Amaradors, 2.-Can Morgat I, 3.-Can Morgat II, 4.-Finca de Casa Nostra, 5.-Llacuna del Pim-Pom.

L'actuació de conservació relacionada amb les dues espècies de Vertigo pretén aplicar tècniques fins ara no experimentades amb aquestes espècies. La translocació d'exemplars per crear nous nuclis reproductors és una tècnica àmpliament utilitzada en conservació d'espècies amenaçades i els resultats permetran demostrar la utilitat d’aquestes tècniques. No es coneixen actuacions de conservació relacionades amb Vertigo a la Península Ibèrica pel que l'experiència és pionera en aquest sentit. Altres actuacions amb caràcter demostratiu inclouen tot el paquet de desenvolupament de protocols i metodologies de seguiment de les poblacions de Vertigo, ja que no existeix fins ara metodologia estandarditzada per al monitoratge de les poblacions naturals a la Península Ibèrica, la qual cosa constituirà un document de gran interès per definir les directrius a seguir en futurs treballs de seguiment i gestió d'aquestes dues espècies d'interès comunitari.

Per Vertigo angustior i V. moulinsiana aquest serà el primer projecte important de conservació i gestió desenvolupat a la Península Ibèrica, i permetrà consolidar algunes de les poblacions que hi ha en millor estat de conservació, aportant qualitat a la representativitat de les dues espècies a nivell europeu.

 

Autors: 

Mª JOSÉ MADEIRA. Doctora en Ciències Biològiques, Investigadora.

BENJAMÍN J. GÓMEZ-MOLINER. Catedràtic de Zoologia. Professor titular de la UPV/EHU

MIQUEL CAMPOS. Tècnic Coordinador del CES. Coordinador Financer del LIFE Potamo Fauna.

Arxivat a: Articles