ARTICLE / "Recuperació de micro zones humides a les ribes del Ter i la Llémena com a hàbitat per a l’herpetofauna"

22/11/2016

Les basses temporals mediterrànies són hàbitats semiaquàtics caracteritzats per l’alternança de fases seques i humides, per una flora i fauna singular i per una alta fragilitat.

La desaparició d’aquest tipus d’hàbitat i el progressiu encaixament i consolidació del riu en un únic canal o braç fluvial cada vegada més estret i amb hàbitats majoritàriament reòfils, s’ha identificat com la principal causa de regressió i fragmentació de les poblacions d’herpetofauna fluvial  al Baix Ter durant les darreres dècades.

La conservació i recuperació a gran escala d'aquests hàbitats és fonamental no només per a la conservació dels organismes aquàtics i amfibis sinó també per millorar el canvi climàtic i per mantenir un paisatge connectat.

El LIFE Potamo Fauna  ha permès recuperar microaiguamolls al Baix Ter que constitueixen un hàbitat adequat per a amfibis i tortugues d’aigua dolça. D’una banda s’ha treballat en la  recuperació de l’hàbitat “basses temporànies mediterrànies” (3170*-Annex I de la Directiva Hàbitats) en l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 del Baix Ter, concretament a les Zones Especials de Conservació “Riberes del Baix Ter- (ES5120011)” i la desembocadura de “Riu Llémena” (ES5120020). I de l’altra es potencia la recuperació directa de les poblacions de tortuga d’estany, Emys orbicularis i la millora  de les poblacions d’altres espècies d’interès europeu com són la tortuga de rierol, Mauremys leprosa; el tritó verd, Triturus marmoratus;  el tòtil, Alytes obstetricans; el gripau d’esperons Pelobates cultripes; el gripau corredor, Epidalea calamita; i la reineta, Hyla meridionalis.

Els resultats obtinguts fins a dia d’avui són:  

− Creació de rosaris de microbasses en quatre indrets riberencs diferents (Anglès, Bescanó, Sant Gregori i Flaçà) amb  un total de 24 noves bassetes (≤50m2 i ≤ 1 metre de fondària) i amb una superfície total acumulada entre els 600 i els 1200 m2, augmentant així la superfície d’aquest hàbitat prioritari en el Baix Ter.

− Potenciació de les poblacions d’amfibis dotant-los de nous punts d’aigua per tal que colonitzin aquests ambients de forma natural i siguin nous punts de reproducció d’aquestes espècies. Hi ha hagut una ràpida colonització de les basses creades i reproducció d’amfibis en un 78,57% de les basses amb aigua. S’han detectat un total de 6 espècies: granota pintada, tòtil, salamandra, reineta, granota verda i gripau comú.

− Alliberament d’un total de 125 exemplars de tortugues d’estany criades en captivitat en els ambients adjacents a les noves basses creades. L’any 2017 es preveu alliberar-ne un mínim de 25 més.

A llarg termini,  l’objectiu és assegurar la viabilitat de totes aquestes espècies al Baix Ter, independentment que s’estableixin o no de manera definitiva en els ambients creats.

També es porten a terme accions com el seguiment d’amfibis, el seguiment de les poblacions de tortugues aquàtiques tant autòctones com exòtiques i el seguiment limnològic i de vegetació de les noves basses creades.  

 

Autora: Teia Puigvert i Picart, tècnica LIFE Potamo Fauna

Arxivat a: Articles